Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
กล่องจัดสรรครอบครัว
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือเครื่องใช้
ผู้ใช้: โดราเอมอน

กล่องจัดสรรครอบครัว (家族合わせケース) หรือ กล่องปรับแต่งครอบครัว เป็นของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฎในตอน สลับเปลี่ยนคุณแม่ ใช้สำหรับเปลี่ยนคนในครอบครัวชั่วขณะ

ลักษณะ[]

กล่องจัดสรรครอบครัวเป็นของวิเศษรูปร่างกล่องที่มีลักษณะเป็นรูปบ้าน มีหน้าต่างตรงข้างกล่อง ในส่วนของหลังคาบ้านสามารถเปิดออกเพื่อใส่รูปภาพของคนที่ต้องการสับเปลี่ยนลงไป

การใช้งาน[]

นำรูปพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว และรูปของลูกๆมาจับคู่กันกับรูปของคนที่ต้องการสับเปลี่ยน จากนั้นใส่ลงไปในกล่องจัดสรรครอบครัว จะทำให้เปลี่ยนคนในครอบครัวได้ชั่วขณะ อย่างเช่นใส่รูปโนบิตะกับรูปของคุณแม่ของชิซุกะลงไป เท่ากับว่าในตอนนี้คุณแม่ของชิซุกะได้กลายเป็นแม่ของโนบิตะไปแล้ว

รูปภาพ[]

Advertisement