Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
รองเท้าเข้าไปในนิทาน
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: รองเท้า

รองเท้าเข้าไปในนิทาน (絵本入りこみぐつ เอะฮน ไฮริโคมิ กุสึ) หรือ รองเท้าเข้าไปในหนังสือภาพ เป็นของวิเศษของโดราเอมอน เป็นรองเท้าที่เมื่อสวมแล้วจะสามารถเข้าไปยังโลกในหนังสือได้

การใช้งาน[]

รองเท้านิทาน 2

ชิซุกะและโนบิตะในนิทานเรื่องพิน็อคคิโอ

เมื่อสวมรองเท้าแล้ว จะทำให้สามารถเข้าไปในโลกของหนังสือได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพ หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน ผู้ที่สวมแล้วจะสามารถโบยบินโลดแล่นไปในโลกของหนังสือได้ และพูดคุยกับผู้คนในหนังสือได้ แต่หากขาดรองเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป จะทำให้ออกไปจากโลกของหนังสือไม่ได้

ปรากฎใน[]

Advertisement