Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ห่วงมิตรภาพ
Tomodachi no wa
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือเครื่องใช้, ห่วง
ผู้ใช้: โดราเอมอน,โนบิตะ

ห่วงมิตรภาพ ((とも)だちの() โทโมะดะจิ โนะ วะ) หรือ วงกลมเพื่อนรัก เป็นของวิเศษของโดราเอมอน เป็นของวิเศษประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ใช้สำหรับทำให้คนที่เราต้องการมาเป็นเพื่อนกับเรา

ลักษณะ[]

ของวิเศษชิ้นนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง เมื่อแผ่กางออกจะมีห่วงตรงกลางแผ่น ซึ่งมีไว้สำหรับให้คนเข้าไปยืนตรงกลางห่วง

การใช้งาน[]

ให้คนสองคนเข้าไปยืนในห่วงด้วยกัน จากนั้นทั้งคู่ก็จะกลายเป็นเพื่อนกันทันที ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็สามารถใช้งานห่วงมิตรภาพได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ยับยั้งการทะเลาะกันได้ ด้วยการให้คู่กรณีเข้าไปยืนในห่วงพร้อมกับผู้ใช้

รูปภาพ[]

Advertisement