Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
เครื่องสร้างฉาก
Set maker
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิ โนบิตะ

เครื่องสร้างฉาก (セットメーカー Setto Me-kaa) เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในตอน ปราสาทฉากไม้กั้น ขอต้อนรับ! เป็นของวิเศษประเภทกล้อง สามารถใช้สร้างฉากต่างๆได้

ลักษณะ[]

เป็นของวิเศษประเภทกล้องถ่าย คล้ายๆกล้องถ่ายวีดีโอ สีชมพู และเลนส์กล้อง และท่อสีขาวสองข้าง ที่ใช้สำหรับสร้างฉาก

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่ถือกล้องแล้วมองไปที่ตากล้อง จากนั้นนึกถึงภาพฉากที่ต้องการสร้าง แล้วกดปุ่ม มันก็จะทำการสร้างฉากที่นึกให้เองอัตโนมัติ สามารถต่อเติมฉากต่างๆได้อย่างอิสระ เป็นของวิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ในโลกอนาคต

ปรากฎในตอน[]

รูปภาพ[]

Advertisement