Đã mở diễn đàn

Đã mở diễn đàn vào lúc 0:23 ngày 3 tháng 1 năm 2013

Gaconrobot (Lý lịch + Hồ sơ) 23:50, ngày 2 tháng 1 năm 2014 (UTC)