Taladoremonvodichthiennhadeeee chửi thề, viết bài nhảm

Trang "Doraemong và con mắt thần kỳ" có nội dung rất tào lao, nhiều từ dung tục. Ngoài ra còn chửi thề ở trang kêu gọi đóng góp wiki diep.io.