Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Cecil xuất hiện lần đầu trong "Nữ vương kén phò mã", Đội Quân Doraemon Đặc Biệt, cuốn số 10

Advertisement