Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Gia đình Minamoto
Thông tin gia đình
Hán tự (Kanji):
Hiragana: みなもと
Katakana: ミナモト
Hán-Việt: Nguyên

Gia Đình Minamoto là gia đình của Shizuka, nhân vật nữ chính của bộ truyệntập phim.

Giới thiệu[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Những thành viên gia đình[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement