Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Vì muốn trốn mẹ nên Jaien đã đến nhà Nobita trốn đồng thời tận dụng sự hiếu khách này mà lậm quyền hà hiếp Doraemon và Nobita

Advertisement