Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Oshizu là tổ tiên của Shizuka. Cô ấy rất giống Shizuka, bạn thân của Nobisaku.

Advertisement