FANDOM


Bảo bối không gian là các bảo bối ảnh hưởng đến không gian, như có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc (do sự rút ngắn các khoảng cách giữa các không gian), hoặc là tạo ra khoảng không hoặc con đường xuyên tường, vật thể,...

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.